vaping img

سیستمهای کنترل و نظارت


کنترل و دسترسی اطلاعات در صنعت به نیازی جداناپذیر و ضروری تبدیل گردیده است که در بخش مولدها و موتورژنراتورهای گازسوز و گازوییل سوز نیز این نیاز توسط کنترلرها تامین می گردد و امکان استفاده از دیزل ژنراتور در کاربردهای مختلف مانند کارکرد به صورت پشتیبان برق شهر سنکرون با ژنراتورهای دیگر و با برق شهر و ... را فراهم می نماید.
کاربرد کنترلرها:
کنترل نیروگاههای دیزلی، دیزل ژنراتور و مدیریت انرژی.
سنکرون(پارالل) ژنراتورها با هم و با برق شهر جهت کاربردهای دیزل ژنراتور و توربین.
کنترل ماشین آلات راه سازی.
کنترل موتورهای دیزلی و گازی جهت کاربردهای زمینی و دریایی(مارین).
کنترل تولید همزمان توان و گرما(CHP و CCHP).

testimonial img