vaping img

سیستم های بیوگاز


شیوه ای اقتصادی، پایدار و پاک
بهره گیری از فناوری بیوگاز در مقیاسهای خرد و کلان، رویکردی نو در طرحهای توسعه، مدیریت و ساماندهی ضایعات آلی تولید شده می باشد که در بسیاری از مناطق شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است.
این شرکت با توجه به نیروی فنی و کارآمد، آمادگی انجام مشاوره و طراحی سیستم های بیوگاز را دارد.

testimonial img